دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ دچار

در این مطلب با شما همراهیم در شنیدن آهنگ خواننده خوب کشورمون فرزاد فرخ  به نام دچار از سایت موزیکی ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت

Download Song By Singer < Farzad Farokh – Dochar > from musici song center With Free Link

متن آهنگ فرزاد فرخ دچار

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بی تو هیـــچ پَنجره ای بَر دِل مَن بـــاز نَشد…
مَن به سَرزَمـــین دِلتنگی تو تَبعیدم…!
آتَشم میزَنــد هَر شَب خیالِت با مَــــن…
عِشــق یَعنـــی هَمین سوختَن و تَنـــها ماندَن…!
بی گُمان غَرق هَوایَت میشَم بـــــاز اَز تو تَمامم جاریست…
هیـــچ زَخمی دَر تَنم جا نَمـــاند…!
جُز عِشقت جُز عِشقت که یه زَخـــم کاریست…
مَن دُچارم به تو و مُعجـــزه چِشمانَت…!
به هَمان خاطِـــره ی لَمس تَب دَستانت…
به هَمین شِعری که اَز چشــــم تو مَن آموختَم…!
آه دَر بــــازی عِشق مِثــل شَمعی سوختم…
مَن دُچارم به تـــو و مُعجــزه چِشمانت…!
به هَمان خاطِره ی لَمس تَب دَستانت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

به هَمین شِعری کـــه اَز چِشـــم تو مَن آموختَـــم…
آه دَر بـــازی عِشق مِثــل شَمعی سوختَم…!
دَر و دیـــوار جَهان پر شده اَز تَصـــویرت…
خـــواب و بیــداری مَن چیســت بِگو تَعبیرت…!
مَن که آزادَم و اَز فِکـــر جَهـــان بیــزارَم…
تَـــرس دارَم بشوَد فِکـــر کَسی دَرگیرت…!
مَن دُچـــارم به تو و مُعجــزه چِشمانت…
به هَمان خاطِـــره ی لَمس تَب دَستانت…!
به هَمین شِعری که اَز چِشم تو مَن آموختَـــم…
آه دَر بـــازی عِشق مِثــل شَمعی سوختَم…!
مَن دُچارم به تــو و مُعجـــزه چِشمانَت…
به هَمان خاطِره ی لَمس تَب دَستانت…!
به هَمین شِعری که اَز چِشم تو مَن آموختَـــم…
آه دَر بـــازی عِشق مِثـــل شَمعی سوختَم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

فرزاد فرخ دچار