دانلود آهنگ راغب شهزاده رویا

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت ببرید

Have A Good Time And Enjoy ” Shahzadeye Roya ” By Ragheb / Musici

Shahzadeye Roya Ragheb

یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر

یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر … نشسته براسب سفید میومد ازکوه و کمر
“میرفت و آتش 🔥 به دلم ♡ میزد نگاهش 👀 “(دوبار تکرار)
کاشکی دلَم ♡ رُسوا بشه دریا بشه این دو چشم پُر آبم …
روزی ک بختَم وا بشه پیدا می شه اون که اومَد تو خوابم ✨
شهزاده رویای ✨ من شاید تویی … اون کس که شب ✨ در خواب ✨ من آید تویی تو
از خواب شیرین ✨ ناگه پریدم او را ندیدم …  دیگر کنارَم بخدا …
جانم رسیده از غُصه بر لب هَر روز و هَر شب ✨ در انتظارم بخدا
کاشکی دلَم ♡ رُسوا بشه دریا بشه این دو چشم پُر آبم …
روزی ک بختَم وا بشه پیدا می شه اون که اومَد تو خوابم ✨
“میرفت و آتش 🔥 به دلم ♡ میزد نگاهش 👀 “(دوبار تکرار)

راغب شهزاده رویا