آهنگ ماکارنا پریشبا زنگ زد و به من گفت یه رقص جدید بساز و بده یاد مردم دانلود

موزیکی شما را به شنیدن آهنگ ” ماکارنا پریشبا زنگ زد و به من گفت ” دعوت مینماید

Musici Hopes You Enjoy New Music , Makarena Parishaba Zang Zado Be Man Goft

Amir 1

ماکارنا پریشبا زنگ زد و به من گفت

ماکارِنا پریشبا زنگ زد و به من گفت … یه رقصِ جدید بساز و بده یادِ مردُم
که بشن قفلو 🔒 بشن قفل 🔒 … بشن مست و بشن جفت
بده بره وسط اگ دیدى نرفت بزن … … چپ راست، یکى جلو بیا، گردنِ تو بچرخون
دستات بیاد پایینو آقدایى رو برقصون … چپ راست یکى جلو بیا، گردنِ تو بچرخون
دستات بیاد پایینو شونه هاتو شونه هاتو شونه هاتو بلرزون … بلرزون، عوضی
(اِورى بادى، پوچ اون دستا هَهه) … از در بره بیرون از پنجره میاد تو
بگو آژانس برنامه کنسله بیاد زود … هَمه بچه قرتیا دود همه بد چِتَن میان روت
پسرا خَز دخترا بد … فیسان شوت … همه هَول پارتى، مَرد و زن قرو قاطى
سینه جلو دستا باز تریپ انگلِ لاتى … همه مستنو پاتیل همه مغزنو قاضى
حالا هَمه بیاین وسط مسخره بازى … چپ راست یکى جلو بیا، گردنِ تو بچرخون
دستات بیاد پایینو آقدایى رو برقصون … چپ راست یکى جلو بیا، گردنِ تو بچرخون
دَستات بیاد پایینو شونه هاتو شونه هاتو شونه هاتو بلَرزون
(اِورى بادى پوچ اون دَستا جُفت پوچ) …
بابا آقا جون بازى در نیار دوس دخترتو بپیچون … اون دخیا اون گوشه التماس دعا دارنا! بریم؟!
(بِریم) … … اون وسط من لاىِ دست و پا دیدم
خودمم کله پُر، پررو هَمَرو … ، هَع … همه … همه … همه شدن نیکیه میناژ واسه من
شیکو شوکه و آرایش مالیدن اندازه … … مست نکُن تویى که جنبه ندارى
سعى بکن که سر به سرِ بنده نذارى … تو یه بى جنبه عمه …
منم از هر چى آدم گَنده فرارى … بى حس تویى که سیرم ازتو فِس شدى ک میرم
بدو بیا وسَط … بازى منم استورى بگیرم … از در بره بیرون از پنجره میاد تو
بگو آژانس برنامه کنسله بیاد زود … همه مستنو پاتیل همه مغزنو قاضى
حالا همه بیاین وسط مسخره بازی (مسخره بازی) … چپ راست یکى جلو بیا گردنِ تو بچرخون
دستات بیاد پایینو آقدایى رو برقصون … چپ راست، یکى جلو بیا گردنِ تو بچرخون
دَستات بیاد پایینو شونه هاتو شونه هاتو شونه هاتو بلَرزون
اون سر ب سَرِ من می ذاره دَر به دَرِ شب ✨ بیداره
هى گیر و ته جُینتَمو بى اجازه بر میداره … هم بى اراده هم بیکاره هم بى انصافه هم بى ذاته
هر چى اضافه تر این پاته اون ۱۰ تا ۱۰ تا با هَم داره
با ۱۰۰ تا … … … ، تازه شماره باباتم داره، هع
اذیت کنى دَر … اضافه تنبیهاته … انگا وصلِ به آب انباره کمر مخزن آهن پاره
اون وسطم که می بینیش بد سرُحال پَر پاره … خوب نى که باشه سمت راستِت
اَصن نذار دیگه سمتِت واسّه … بگو بره گم بشه تو هم نرو دیگ سمتش آسّه
من عشقِ هیپاپَم هرچى … قلمبه زشته میقاپم … حرفه اى رو موزیکم حتى موهاتم میبافم
مُدل لندنى … … من عاشق رَپّم
پریروزم جى افم گذاشت و رفت به … چپم … خودم خطّمو هَفتم دور پُر از خَطَّر و نَفهم
من زدم بَتمنو رفتم … من رپىو خستم ولى بندریو هَستم
چون می گَن جاىِ این رَقصا و بَرخوردا ایران نى
پس ” هَمه بیاین وسَط … “(دوبار تکرار)
بى حِس تویى ک سیرم ازتو فِس شُدى که میرَم
بُدو بُدو بیا وسَط … بازى منَم استورى بگیرم
همه مستنو پاتیل همه مغزنو قاضى … حالا همه بیاین وسط مسخره بازى
چپ، راست یکى جلو بیا گردن تو بچرخون … دستات بیاد پایین و آقدایى رو برقصون
چپ راست یکى جلو بیا گردن تو بچَرخون
دَستات بیاد پایینو شونه هاتو شونه هاتو شونه هاتو بلَرزون
حاجى بیا بریم اینا خیلى خَزَن … همون جهنمه 🔥 یِکم فانتِزى تر
داغن نمی فهمن … بپیچ بریم بپیچ بریم اینا اصلاً عینِ ما نیستن
بپیچ بریم بپیچ بریم بپیچ بریم … بپیچ بریم بپیچ بریم