دانلود آهنگ قدیمی محمدرضا گلزار و سینا سرلک کجا برم

شنونده آهنگ سینا سرلک خواننده خوب کشورمون کجا برم در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Sina Sarlak – Koja Beram > from musici song center With Free Link

متن آهنگ کجا برم محمدرضا گلزار و سینا سرلک

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

وقـتی میـری تـَنهامو نِمی گیری دَسـتامـو بـه کـی بِگم…
وَقـتی مـیری داغـونَم حالَمو نـِمی تـونـَم بـه کی بِـگم…!
بعد تو من دردامو غصه های شب هامو به کی بگم…
بـدون تـو می تَـرسَم تـو حـَواسِـت نیـست اَصلا بـی کـی بِگَم…!
بیـا چشمـام بـه ایـن دَره بـِدون تـو نِـمی گـذره شَبایـی کـه خَرابـه حالَم…
کُجا بـِرم کـه بَـعد تـو خـیابـونای شَهر مَن نِگاتُو یـاد مَن نَیارن…!
بـیا چشمام بـه ایـن دَره بِدون تُو نِمی گذَره شَبایی کـه خَرابـه حـالَم…
کُجا بـِرم کـه بَعد تو خـیابـونای شَهر مَن نـِگاتـو یـاد مَن نـیارَن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

وَقتـی میـری تَـنهامـو نِـمی گیـری دَسـتامـو بـه کـی بِگَـم…
وَقـتـی مـیری داغـونَم حالَـمـو نِمی تـونَم بـِه کـی بِگـم…!
بعـد تـو مَن دردامـو غُـصه هـای شَب هـامو بـه کـی بـِگم…
بِـدون تـو مـی تَرسَم تُو حَواسِت نیسـت اَصـلا بـی کـی بـگم…!
بیـا چِـشام بـه ایـن دَره بـدون تـو نِمی گـذره شـَبایـی کـه خَرابه حـالم…
کُـجا بِرَم کـه بَـعد تـو خـیابـونـای شَـهر مَـن نِـگاتو یـاد مَن نیـارن…!
بیـا چشـمام بـه ایـن دَره بِدون تـو نِمی گـذره شـبایـی کـه خَـرابـه حـالَم…
کُـجا بـِرَم کـه بَعد تـو خیـابـونای شَـهر مَن نِگاتو یـاد مَن نَیـارن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►

کجا برم محمدرضا گلزار و سینا سرلک