دانلود آهنگ قدیمی سینا سرلک زیبای خواب آلود

به سایت موزیکی خوش آمدید با ما همراه باشید در شنیدن آهنگ زیبای خواب آلود از هنرمند کشورمون سینا سرلک

Download Song By Singer < Sina Sarlak – Zibaye Khab Alood > from musici song center With Free Link

متن آهنگ  خواب آلود سینا سرلک

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اَمون از چـش هـای تو از این زیـبای خـواب آلود نَدیدن کـی تورو می خواسـت نَدیدن عاشـِقت کـی بود…
تحمـُل یعنـی اینکـه تو بفَهمی مـَعنی دَردو نمـیدونی چـه چیـزایی بهـِم مـیریزه یِـه مردو …!
تـوی موهـات غَرقم کُن تو ایـن اَمواج طـوفانی مَن اَز تو عِشق می خوام وَ نـَوازش هـای طـولانی…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دوبـاره شـونه هـای تـُو دوبـاره هـای هـای مَن چـه جـای خوبـیه آغـوش بَرای دَرد هـای مَن…
دُوباره شـونه هـای تـو دوبـاره های های مَن چـه جـای خوبیـه آغـوش بَرای دَرد هـای مَن …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تـورو جـای هَمه می خوام تـورو جـای هَمه دارَم شـاید واسـه هَمینه کـه مَن اَز تـو واهِمه دارَم …
مَن اَز تـو واهِمه دارَم مَن اَز تـو واهِمه داَرم…!
تُو اَز یـِک پنـجره مـیری تَمام مَنظره میـره مـا اَز هـَم خـاطره داریـم مَگه ایـن خاطـره مـیره…
…مَگه این خاطـِره مـیره مَگه ایـن خاطِره میـره …!
تحمُل یعـنی اینـکه تـو بفَهمی معـنی دَردو نمیـدونی چـه چـیزایی بِهم مـیریزه یـه مَردو…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تـوی موهـات غَـرقم کُن تـو ایـن امـواج طـوفانی مَن اَز تـو عِشق می خوام وَ نَوازش هـای طـولانی…
… دوبـاره شـونه هـای تـو دوباره هـای هـای مَن چـه جـای خـوبیه آغـوش بَرای دَرد هـای مَن …!
دوبـاره شـونه هـای تو دوبـاره هـای هـای مَن چـه جای خـوبیه آغـوش بـَرای دَرد هـای مَن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سینا سرلک زیبای خواب آلود