دانلود آهنگ قدیمی ندیم ثانیه ها

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده ندیم با نام ثانیه ها همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Nadim – Sanieha > from musici song center With Free Link

متن آهنگ ثانیه ها ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

صِــدای تیک تیک ساعَــت مَــن…
دوبــاره قَلــب بی طاقَــت مَــن…!
مُطمئِنــم بَرمیگــردی تو…
دوبــاره دِلــشوره دِلواپَســی…!
نَبوده مِثــل تو آخــه کَســی…
با دِل تَنـــهام چــه کَردی تو…!
عِشـــق تو مونــده توی سینَم و…
حــالا مُنتَظرم تورو بِبینَم و…!
وای چــه کَــردی تو…
بِگو به ثــانیه ها بِگو به خــدا…!
تَمـــوم شُده طاقَــت قَلبای مــا…
حــالا تو مِثــل مَنــی مَنــم مِثــل تو…!
میــمیره هَــنوز دِل مَـــن واســه تو…
به تو کــه فِــکر میکنَم دیوونه میشَم…!
میــای تو پیشَــم بِگو کــه عِشــق مَنــی…
تویـــی نَفسَــم میمـــیرَم اَگه به تو مَــن نَرسم…!
تو هَـــمه چــیز مَنــی عَــزیز مَنـــی…
نِمیشــه بِری دیـــگه دِل بِکنَـــی…!
به تو که فِـــکر میکنَـــم دیوونه میشَـــم میــای تو پیشَم…
صِـــدای تیک تیک ساعَت مَن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دوبــاره قَلــب بـی طاقَت مَن…
مُطمئِنَـــم بَرمیگردی تو…!
دوبــاره دِلشــوره دِلواپَســـی…
نَبـــوده مِثــل تو آخــه کَســی…!
با دِل تَنـــهام چه کَردی تو…
عِشــق تو مــونده توی ســینَم و…!
حــالا مُنتظرَم تورو بِبینَم و…
وای چــه کَــردی تو…!
بِگو به ثــانیه ها بِگو به خدا…
تَمــوم شــده طاقَت قَلبای ما…!
حــالا تو مِثــل مَنــی مَنم مِثــل تو…
میمــیره هَنــوز دِل مَـــن واســه تو…!
به تو کــه فِــکر میکنَم دیوونــه میشَــم…
میــای تو پیشَــم بِگو کــه عِشـــق مَنـــی…!
تویــی نَفسَـــم میمیرَم اَگه به تو مَــن نَرسَـــم…
تو هَــمه چــیز مَنــی عَــزیز مَنی…!
نِمیشــه بِری دیــگه دِل بِکنــی…
به تو کــه فِکــر میکنَــم دیوونه میشَــم میــای تو پیشَــم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم ثانیه ها